Copyright Infringement

Định nghĩa Copyright Infringement là gì?

Copyright InfringementVi phạm bản quyền. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Copyright Infringement - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một vi phạm bản quyền là một sự vi phạm của một cá nhân hoặc bản quyền của tổ chức. Nó mô tả việc sử dụng trái phép vật liệu có bản quyền, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, video, nhạc, phần mềm và nội dung ban đầu khác. Trong ngành công nghiệp máy tính, vi phạm quyền tác giả thường đề cập đến chương trình phần mềm và các trang web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Copyright Infringement? - Definition

A copyright infringement is a violation of an individual or organization's copyright. It describes the unauthorized use of copyrighted material, such as text, photos, videos, music, software, and other original content. In the computer industry, copyright violations often refer to software programs and websites.

Understanding the Copyright Infringement

Thuật ngữ liên quan

  • Copyright
  • CPA

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *