Cell Reference

Định nghĩa Cell Reference là gì?

Cell ReferenceTham khảo di động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cell Reference - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Một tham chiếu ô, hoặc địa chỉ ô, là một giá trị chữ và số dùng để nhận dạng một tế bào cụ thể trong một bảng tính. Mỗi tham chiếu ô chứa một hoặc nhiều chữ cái theo sau bởi một số. Bức thư hoặc thư xác định các cột và số đại diện cho hàng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Cell Reference? - Definition

A cell reference, or cell address, is an alphanumeric value used to identify a specific cell in a spreadsheet. Each cell reference contains one or more letters followed by a number. The letter or letters identify the column and the number represents the row.

Understanding the Cell Reference

Thuật ngữ liên quan

  • Cell
  • Certificate

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *