Copy

Định nghĩa Copy là gì?

Copybản sao. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Copy - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Nhiều chương trình phần mềm cho phép bạn sao chép dữ liệu, chẳng hạn như văn bản trong Microsoft Word hoặc một hình ảnh trong Adobe Photoshop. Để sao chép một phần dữ liệu, bạn cần phải đầu tiên chọn nó (hoặc đánh dấu nó) và chọn "Sao chép" từ menu Edit trong chương trình. Hầu hết các chương trình cho phép bạn sử dụng phím tắt "Control-C" cho Windows hoặc "Command-C" dành cho Mac OS.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Copy? - Definition

Many software programs allow you to copy data, such as text in Microsoft Word or an image in Adobe Photoshop. To copy a piece of data, you need to first select it (or highlight it) and choose "Copy" from the Edit menu within the program. Most programs allow you to use the keyboard shortcut "Control-C" for Windows or "Command-C" for the Mac OS.

Understanding the Copy

Thuật ngữ liên quan

  • Cookie
  • Copyright

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *