Copyright

Định nghĩa Copyright là gì?

Copyrightbản quyền. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Copyright - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Bản quyền là một phương tiện pháp lý để bảo vệ công việc của tác giả. Nó là một loại sở hữu trí tuệ cung cấp ấn phẩm độc quyền, phân phối và quyền sử dụng cho các tác giả. Điều này có nghĩa bất cứ nội dung tác giả tạo không thể được sử dụng hoặc phát hành bởi bất cứ ai khác mà không được sự đồng ý của tác giả. Chiều dài của bảo vệ bản quyền có thể thay đổi từ nước này sang nước khác, nhưng nó thường kéo dài tuổi thọ của tác giả cộng thêm 50 đến 100 năm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Copyright? - Definition

Copyright is a legal means of protecting an author's work. It is a type of intellectual property that provides exclusive publication, distribution, and usage rights for the author. This means whatever content the author created cannot be used or published by anyone else without the consent of the author. The length of copyright protection may vary from country to country, but it usually lasts for the life of the author plus 50 to 100 years.

Understanding the Copyright

Thuật ngữ liên quan

  • Copy
  • Copyright Infringement

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *