Caps Lock

Định nghĩa Caps Lock là gì?

Caps LockPhím Caps Lock. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Caps Lock - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Caps lock là một tính năng gần như tất cả các bàn phím có điều đó, khi hoạt động, tận từng chữ cái gõ trên bàn phím. Không giống như hầu hết các phím trên bàn phím, phím Caps Lock là một "chìa khóa chuyển đổi", mà luôn luôn là trong hoặc một hoặc tắt vị trí. Khi tắt, chữ đánh máy là đầu vào như bình thường. Khi ở trên, mỗi gõ lá thư được truyền đi như một ký tự in hoa. Caps lock không làm thay đổi các đầu vào từ phần còn lại của các phím, chẳng hạn như số và ký hiệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Caps Lock? - Definition

Caps lock is a feature nearly all keyboards have that, when active, capitalizes each letter typed on the keyboard. Unlike most keys on the keyboard, the caps lock key is a "toggle key," which is always in either an on or off position. When off, the letters typed are input like usual. When on, each letter typed is transmitted as an upper-case character. Caps lock does not alter the input from the rest of the keys, such as numbers and symbols.

Understanding the Caps Lock

Thuật ngữ liên quan

  • CAN
  • Captcha

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *