Cursor

Định nghĩa Cursor là gì?

Cursorcon trỏ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cursor - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Con trỏ trên màn hình của bạn có thể chỉ ra hai điều: 1), nơi con trỏ chuột của bạn, hoặc 2), nơi các nhân vật đánh máy tiếp theo sẽ được nhập vào một dòng văn bản.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Cursor? - Definition

The cursor on your screen can indicate two things: 1) where your mouse pointer is, or 2) where the next character typed will be entered in a line of text.

Understanding the Cursor

Thuật ngữ liên quan

  • CUDA
  • Cut

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *