Column

Định nghĩa Column là gì?

ColumnCột. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Column - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Một cột là một nhóm dọc các giá trị trong một bảng. Nó chứa các giá trị từ một lĩnh vực duy nhất trong nhiều hàng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Column? - Definition

A column is a vertical group of values within a table. It contains values from a single field in multiple rows.

Understanding the Column

Thuật ngữ liên quan

  • Collision
  • Command Line Interface

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *