Commercial Software

Định nghĩa Commercial Software là gì?

Commercial SoftwarePhần mềm thương mại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Commercial Software - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Phần mềm máy tính có ba hương vị khác nhau: phần mềm miễn phí, shareware, và phần mềm thương mại. Phần mềm miễn phí là miễn phí để sử dụng và không đòi hỏi bất kỳ thanh toán từ người dùng. Shareware cũng là miễn phí để sử dụng, nhưng thường hạn chế tính năng của chương trình hoặc số lượng thời gian phần mềm có thể được sử dụng trừ khi người dùng mua phần mềm. phần mềm thương mại yêu cầu thanh toán trước khi nó có thể được sử dụng, nhưng bao gồm tất cả các tính năng của chương trình, không có hạn chế hoặc giới hạn thời gian.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Commercial Software? - Definition

Computer software comes in three different flavors: freeware, shareware, and commercial software. Freeware is free to use and does not require any payment from the user. Shareware is also free to use, but typically limits the program's features or the amount of time the software can be used unless the user purchases the software. Commercial software requires payment before it can be used, but includes all the program's features, with no restrictions or time limits.

Understanding the Commercial Software

Thuật ngữ liên quan

  • Command Prompt
  • Compact Flash

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *