Class

Định nghĩa Class là gì?

ClassLớp học. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Class - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một lớp học được sử dụng trong lập trình hướng đối tượng để mô tả một hoặc nhiều đối tượng. Nó đóng vai trò như một khuôn mẫu để tạo ra, hoặc instantiating, các đối tượng cụ thể trong một chương trình. Trong khi mỗi đối tượng được tạo ra từ một lớp duy nhất, một lớp có thể được sử dụng cho nhiều đối tượng thuyết minh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Class? - Definition

A class is used in object-oriented programming to describe one or more objects. It serves as a template for creating, or instantiating, specific objects within a program. While each object is created from a single class, one class can be used to instantiate multiple objects.

Understanding the Class

Thuật ngữ liên quan

  • CISC
  • Clean Install

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *