Command Prompt

Định nghĩa Command Prompt là gì?

Command PromptDấu nhắc lệnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Command Prompt - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một dấu nhắc lệnh được sử dụng trong một dựa trên văn bản hay "dòng lệnh" giao diện, chẳng hạn như một thiết bị đầu cuối Unix hoặc một vỏ DOS. Đó là một biểu tượng hay một loạt các ký tự vào đầu của một dòng cho biết hệ thống đã sẵn sàng để tiếp nhận đầu vào. Nó Nói cách khác, nó nhắc nhở người sử dụng cho một lệnh (vì vậy tên).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Command Prompt? - Definition

A command prompt is used in a text-based or "command-line" interface, such as a Unix terminal or a DOS shell. It is a symbol or series of characters at the beginning of a line that indicates the system is ready to receive input. It other words, it prompts the user for a command (hence the name).

Understanding the Command Prompt

Thuật ngữ liên quan

  • Command Line Interface
  • Commercial Software

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *