Clock Speed

Định nghĩa Clock Speed là gì?

Clock SpeedTốc độ đồng hồ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Clock Speed - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

tốc độ đồng hồ là tốc độ mà một bộ xử lý có thể hoàn thành một chu trình xử lý. Nó thường được đo bằng megahertz hoặc gigahertz. Một megahertz bằng một triệu chu kỳ mỗi giây, trong khi một gigahertz bằng một tỷ chu kỳ mỗi giây. Điều này có nghĩa một bộ xử lý 1.8 GHz có gấp đôi so với tốc độ xung nhịp của bộ xử lý 900 MHz.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Clock Speed? - Definition

Clock speed is the rate at which a processor can complete a processing cycle. It is typically measured in megahertz or gigahertz. One megahertz is equal to one million cycles per second, while one gigahertz equals one billion cycles per second. This means a 1.8 GHz processor has twice the clock speed of a 900 MHz processor.

Understanding the Clock Speed

Thuật ngữ liên quan

  • Clock Cycle
  • Clone

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *