Hypervisor

Định nghĩa Hypervisor là gì?

Hypervisorhypervisor. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hypervisor - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Một hypervisor là một chương trình phần mềm quản lý một hoặc nhiều máy ảo (VM). Nó được sử dụng để tạo ra, bắt đầu, dừng, và đặt lại máy ảo. Hypervisor cho phép mỗi VM hay "khách" để truy cập các phần cứng vật lý, chẳng hạn như CPU, RAM, và lưu trữ. Nó cũng có thể giới hạn bao nhiêu tài nguyên hệ thống mỗi VM có thể sử dụng để nhiều máy ảo có thể chạy đồng thời trên một hệ thống duy nhất.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Hypervisor? - Definition

A hypervisor is a software program that manages one or more virtual machines (VMs). It is used to create, start, stop, and reset VMs. The hypervisor allows each VM or "guest" to access the physical hardware, such as the CPU, RAM, and storage. It can also limit how many system resources each VM can use so that multiple VMs can run simultaneously on a single system.

Understanding the Hypervisor

Thuật ngữ liên quan

  • Hypertext
  • I/O

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *