Halftone

Định nghĩa Halftone là gì?

Halftonebán âm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Halftone - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một hình ảnh bán sắc, hoặc bán sắc, là một hình ảnh bao gồm các điểm rời rạc chứ không phải là tông màu liên tục. Khi nhìn từ xa, các dấu chấm mờ với nhau, tạo ra ảo giác về dòng liên tục và hình dạng. Bằng cách bán sắc hình ảnh (chuyển đổi nó từ một bitmap để một nưa âm), nó có thể được in sử dụng ít mực. Do đó, nhiều tờ báo và tạp chí sử dụng bán sắc để in các trang hiệu quả hơn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Halftone? - Definition

A halftone, or halftone image, is an image comprised of discrete dots rather than continuous tones. When viewed from a distance, the dots blur together, creating the illusion of continuous lines and shapes. By halftoning an image (converting it from a bitmap to a halftone), it can be printed using less ink. Therefore, many newspapers and magazines use halftoning to print pages more efficiently.

Understanding the Halftone

Thuật ngữ liên quan

  • Half-Duplex
  • HAN

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *