Header

Định nghĩa Header là gì?

Headercú đội đầu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Header - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Trong máy tính, thuật ngữ "tiêu đề" có thể tham khảo một số thứ khác nhau. Một số trong những ứng dụng phổ biến nhất bao gồm 1) một tiêu đề tài liệu, 2) một tiêu đề trang web, và 3) một phần đầu tập tin.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Header? - Definition

In computing, the term "header" can refer to a number of different things. Some of the most common uses include 1) a document header, 2) a webpage header, and 3) a file header.

Understanding the Header

Thuật ngữ liên quan

  • HDV
  • Headphones

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *