Hotfix

Định nghĩa Hotfix là gì?

Hotfixhotfix. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hotfix - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một hotfix là một bản cập nhật phần mềm được thiết kế để sửa chữa một lỗi hoặc lỗ hổng bảo mật trong một chương trình. Không giống như các phiên bản nâng cấp điển hình, hotfixes được khẩn trương phát triển và phát hành càng sớm càng tốt để hạn chế những ảnh hưởng của vấn đề phần mềm. Chúng thường được phát hành giữa phiên bản nâng cấp gia tăng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Hotfix? - Definition

A hotfix is a software update designed to fix a bug or security hole in a program. Unlike typical version updates, hotfixes are urgently developed and released as soon as possible to limit the effects of the software issue. They are often released between incremental version updates.

Understanding the Hotfix

Thuật ngữ liên quan

  • Hot Swappable
  • Hover

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *