Heuristic

Định nghĩa Heuristic là gì?

HeuristicHeuristic. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Heuristic - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Nói chung, một heuristic là một "quy tắc của ngón tay cái," hoặc một hướng dẫn tốt để làm theo khi ra quyết định. Trong khoa học máy tính để phân tích có ý nghĩa tương tự, nhưng đề cập cụ thể đến các thuật toán.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Heuristic? - Definition

Generally speaking, a heuristic is a "rule of thumb," or a good guide to follow when making decisions. In computer science, a heuristic has a similar meaning, but refers specifically to algorithms.

Understanding the Heuristic

Thuật ngữ liên quan

  • Hertz
  • Hexadecimal

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *