HDTV

Định nghĩa HDTV là gì?

HDTVHDTV. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ HDTV - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Viết tắt của "High Definition TV." HDTV là một tiêu chuẩn video chất lượng cao được phát triển để thay thế các định dạng video cũ thường được gọi là SDTV (truyền hình độ nét tiêu chuẩn). Trong khi chất lượng video HDTV là một trong những cải tiến đáng chú ý nhất trên SDTV, HDTV bao gồm một số cải tiến quan trọng khác nữa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the HDTV? - Definition

Stands for "High Definition Television." HDTV is a high-quality video standard developed to replace older video formats often referred to as SDTV (standard definition television). While HDTV's video quality is one of the most noticeable improvements over SDTV, HDTV includes a number of other important improvements as well.

Understanding the HDTV

Thuật ngữ liên quan

  • HDR
  • HDV

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *