System Call

Định nghĩa System Call là gì?

System Callhệ thống Gọi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ System Call - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Một cuộc gọi hệ thống là một yêu cầu thực hiện bởi một chương trình cho hệ điều hành. Nó cho phép một ứng dụng chức năng truy cập và các lệnh từ API của hệ điều hành.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the System Call? - Definition

A system call is a request made by a program to the operating system. It allows an application to access functions and commands from the operating system's API.

Understanding the System Call

Thuật ngữ liên quan

  • System Analyst
  • System Hardening

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *