Soft Token

Định nghĩa Soft Token là gì?

Soft Tokenmềm Mã. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Soft Token - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một dấu hiệu mềm là một phiên bản phần mềm của một dấu hiệu khó khăn, mà là một thiết bị bảo mật sử dụng để cung cấp cho phép người dùng truy cập đến các địa điểm an toàn hoặc hệ thống máy tính. Vì lý do này, tokens mềm có thể được gọi là "thẻ ảo", vì chúng là một phiên bản ảo của các phím phần cứng và các thiết bị bảo mật vật lý khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Soft Token? - Definition

A soft token is a software version of a hard token, which is a security device used to give authorized users access to secure locations or computer systems. For this reason, soft tokens can be called "virtual tokens," since they are a virtual version of hardware keys and other physical security devices.

Understanding the Soft Token

Thuật ngữ liên quan

  • Soft Copy
  • Software

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *