Sprite

Định nghĩa Sprite là gì?

SpriteMa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sprite - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một sprite là một hình ảnh bitmap được thiết kế để trở thành một phần của một cảnh lớn hơn. Nó hoặc có thể là một hình ảnh tĩnh hoặc một đồ họa hoạt hình. Ví dụ về các sprites bao gồm các đối tượng trong các trò chơi video 2D, các biểu tượng mà là một phần của giao diện người dùng ứng dụng, và hình ảnh nhỏ được công bố trên các trang web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Sprite? - Definition

A sprite is a bitmap graphic that is designed to be part of a larger scene. It can either be a static image or an animated graphic. Examples of sprites include objects in 2D video games, icons that are part of an application user interface, and small images published on websites.

Understanding the Sprite

Thuật ngữ liên quan

  • Spreadsheet
  • SPX

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *