Symbolic Link

Định nghĩa Symbolic Link là gì?

Symbolic LinkLiên kết tượng trưng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Symbolic Link - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một liên kết tượng trưng (hoặc "liên kết tượng trưng") là tính năng hệ thống tập tin có thể được sử dụng để tạo ra một liên kết đến một tập tin cụ thể hoặc thư mục. Nó tương tự như Windows "shortcut" hoặc Mac "bí danh", nhưng không phải là một tập tin thực tế. Thay vào đó, một liên kết tượng trưng là một mục trong một hệ thống tập tin trỏ đến một thư mục hoặc tập tin. Hệ thống ghi nhận các liên kết tượng trưng như thư mục hoặc tập tin thực tế, cung cấp một cách khác để truy cập vào nó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Symbolic Link? - Definition

A symbolic link (or "symlink") is file system feature that can be used to create a link to a specific file or folder. It is similar to a Windows "shortcut" or Mac "alias," but is not an actual file. Instead, a symbolic link is a entry in a file system that points to a directory or file. The system recognizes the symbolic link as the actual directory or file, providing a alternate way to access it.

Understanding the Symbolic Link

Thuật ngữ liên quan

  • Switch
  • SYN Flood

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *