Spool

Định nghĩa Spool là gì?

Spoolống chỉ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Spool - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một ống chỉ là một khu vực lưu trữ tạm thời trong RAM của máy tính chứa dữ liệu đầu vào hoặc đầu ra. Khi một công việc hoặc quá trình được bắt đầu trên máy tính, nhưng không thể chạy ngay lập tức, nó thường được đặt trong một ống. Quá trình này được gọi là đồng tác. Các ống chỉ chứa dữ liệu cho đến khi thiết bị phù hợp đã sẵn sàng để sử dụng nó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Spool? - Definition

A spool is a temporary storage area within the computer's RAM that contains input or output data. When a job or process is initiated on a computer, but cannot be run immediately, it is often placed in a spool. This process is called spooling. The spool holds the data until the appropriate device is ready to use it.

Understanding the Spool

Thuật ngữ liên quan

  • Spoofing
  • Spooling

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *