Virus Definition

Định nghĩa Virus Definition là gì?

Virus DefinitionVirus Definition. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Virus Definition - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một định nghĩa virus là mô hình nhị phân (một chuỗi của những người thân và số không) danh sách chỉ rõ một loại virus cụ thể. Bằng cách kiểm tra một chương trình hay tập tin chống lại một danh sách các định nghĩa virus, phần mềm chống virus có thể xác định xem các chương trình hoặc tập tin chứa virus.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Virus Definition? - Definition

A virus definition is binary pattern (a string of ones and zeros) that identifies a specific virus. By checking a program or file against a list of virus definitions, antivirus software can determine if the program or file contains a virus.

Understanding the Virus Definition

Thuật ngữ liên quan

  • Virus
  • Visual Basic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *