Syntax Error

Định nghĩa Syntax Error là gì?

Syntax ErrorLỗi cú pháp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Syntax Error - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một lỗi cú pháp là một lỗi trong mã nguồn của một chương trình. Kể từ khi chương trình máy tính phải tuân theo cú pháp nghiêm ngặt để biên dịch một cách chính xác, bất kỳ khía cạnh của mã mà không phù hợp với các cú pháp của ngôn ngữ lập trình sẽ tạo ra một lỗi cú pháp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Syntax Error? - Definition

A syntax error is an error in the source code of a program. Since computer programs must follow strict syntax to compile correctly, any aspects of the code that do not conform to the syntax of the programming language will produce a syntax error.

Understanding the Syntax Error

Thuật ngữ liên quan

  • Syntax
  • System Analyst

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *