WIMP

Định nghĩa WIMP là gì?

WIMPWIMP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ WIMP - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Windows, biểu tượng, menu, con trỏ." WIMP là một từ viết tắt mà nổi lên trong những năm 1980 và mô tả các giao diện người dùng đồ họa (GUI) của máy tính cá nhân. Nó bao gồm cả Windows và Macintosh giao diện, cũng như các hệ điều hành ít phổ biến khác, chẳng hạn như Linux và NeXT.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the WIMP? - Definition

Stands for "Windows, Icons, Menus, Pointer." WIMP is an acronym that emerged in the 1980s and describes the graphical user interface (GUI) of personal computers. It includes both Windows and Macintosh interfaces, as well as other less common operating systems, such as Linux and NeXT.

Understanding the WIMP

Thuật ngữ liên quan

  • WiMAX
  • Win32

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *