XAML

Định nghĩa XAML là gì?

XAMLXAML. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ XAML - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Extensible Application Markup Language" và được phát âm là "Zam-UHL." XAML là một ngôn ngữ đánh dấu được phát triển bởi Microsoft và được sử dụng để tạo giao diện ứng dụng. Nó tương tự như HTML, trong đó xác định nội dung của một trang web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the XAML? - Definition

Stands for "Extensible Application Markup Language" and is pronounced "zam-uhl." XAML is a markup language developed by Microsoft and is used for creating application interfaces. It is similar to HTML, which defines the content of a webpage.

Understanding the XAML

Thuật ngữ liên quan

  • X86
  • XHTML

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *