Windows XP

Định nghĩa Windows XP là gì?

Windows XPwindows XP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Windows XP - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Microsoft Windows XP đã được giới thiệu vào năm 2001 và là nâng cấp đáng kể nhất đối với hệ điều hành Windows từ Windows 95. Các phiên bản trước của Windows, được gọi là Windows Me (hoặc Millennium Edition) vẫn có cái nhìn và cảm nhận của Windows 95 và được biết là có vấn đề ổn định và không tương thích với phần cứng nhất định.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Windows XP? - Definition

Microsoft Windows XP was introduced in 2001 and is the most significant upgrade to the Windows operating system since Windows 95. The previous version of Windows, called Windows Me (or Millennium Edition) still had the look and feel of Windows 95 and was known to have stability issues and incompatibilities with certain hardware.

Understanding the Windows XP

Thuật ngữ liên quan

  • Windows Vista
  • WINS

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *