Unmount

Định nghĩa Unmount là gì?

Unmountunmount. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Unmount - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Unmount toàn bộ một đĩa làm cho nó không thể tiếp cận bằng máy tính. Dĩ nhiên, để cho một đĩa là chưa lắp ráp, nó trước tiên phải được gắn kết. Khi một đĩa được gắn kết, nó đang hoạt động và máy tính có thể truy cập vào nội dung của nó. Kể từ khi unmount toàn bộ một đĩa ngăn chặn các máy tính truy cập vào nó, không có rủi ro của đĩa bị ngắt kết nối ở giữa chuyển dữ liệu. Do đó, trước khi tháo thiết bị lưu trữ dữ liệu bên ngoài, chẳng hạn như một ổ đĩa flash USB, đĩa nên tháo trình để tránh tham nhũng dữ liệu càng tốt.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Unmount? - Definition

Unmounting a disk makes it inaccessible by the computer. Of course, in order for a disk to be unmounted, it must first be mounted. When a disk is mounted, it is active and the computer can access its contents. Since unmounting a disk prevents the computer from accessing it, there is no risk of the disk being disconnected in the middle of a data transfer. Therefore, before removing an external data storage device, such as a USB flash drive, the disk should be unmounted to avoid possible data corruption.

Understanding the Unmount

Thuật ngữ liên quan

  • Unix
  • UPC

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *