Struct

Định nghĩa Struct là gì?

Structstruct. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Struct - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Một struct (viết tắt của cấu trúc) là một kiểu dữ liệu có sẵn trong các ngôn ngữ lập trình C, chẳng hạn như C, C ++, và C #. Đó là một kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa có thể lưu trữ nhiều mặt hàng liên quan. Một biến struct là tương tự đến mức kỷ lục cơ sở dữ liệu vì nó có thể chứa nhiều kiểu dữ liệu liên quan đến một thực thể duy nhất.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Struct? - Definition

A struct (short for structure) is a data type available in C programming languages, such as C, C++, and C#. It is a user-defined data type that can store multiple related items. A struct variable is similar to a database record since it may contain multiple data types related to a single entity.

Understanding the Struct

Thuật ngữ liên quan

  • String
  • Stylus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *