Undo

Định nghĩa Undo là gì?

UndoHoàn tác. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Undo - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Undo là một lệnh có trong hầu hết các chương trình phần mềm. Nó thường nằm ở phía trên cùng của menu Edit và có các phím tắt chuẩn "Control + Z" trong Windows và "Command-Z" trong lệnh Mac OS X. Undo cho phép bạn khôi phục trở lại hành động cuối cùng bạn thực hiện trong chương trình. Nhiều chương trình này cũng bao gồm một "undo" tính năng, cho phép một vài hành động để hoàn tác trong loạt. Bạn thường có thể đảo ngược "Undo" lệnh bằng cách chọn "Làm lại" từ menu Edit.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Undo? - Definition

Undo is a command included in most software programs. It is typically located at the top of the Edit menu and has the standard shortcut "Control+Z" in Windows and "Command-Z" in Mac OS X. The Undo command allows you to undo the last action you performed in the program. Many programs also include a "multiple undo" feature, which allows several actions to be undone in series. You can typically reverse an "Undo" command by selecting "Redo" from the Edit menu.

Understanding the Undo

Thuật ngữ liên quan

  • UNC
  • Unfriend

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *