Start Menu

Định nghĩa Start Menu là gì?

Start Menustart menu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Start Menu - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Menu Start là một tính năng của hệ điều hành Windows mà cung cấp truy cập nhanh vào các chương trình, thư mục và thiết lập hệ thống. Theo mặc định, menu Start nằm ở góc dưới bên trái của màn hình nền Windows. Trong Windows 95 thông qua Windows XP, menu Start có thể được mở bằng cách nhấn vào nút "Start". Trong các phiên bản mới hơn của Windows, chẳng hạn như Windows Vista và Windows 7, Start menu có thể được mở bằng cách nhấn vào biểu tượng Windows. Một số bàn phím cũng có một phím Windows mở menu Start khi ép.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Start Menu? - Definition

The Start menu is a feature of the Windows operating system that provides quick access to programs, folders, and system settings. By default, the Start menu is located in the lower-left corner of the Windows desktop. In Windows 95 through Windows XP, the Start menu can be opened by clicking the "Start" button. In newer versions of Windows, such as Windows Vista and Windows 7, the Start menu can be opened by clicking the Windows logo. Some keyboards also have a Windows key that opens the Start menu when pressed.

Understanding the Start Menu

Thuật ngữ liên quan

  • Standby
  • Static Website

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *