Word Wrap

Định nghĩa Word Wrap là gì?

Word WrapWord Wrap. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Word Wrap - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Lời gói là khi một dòng văn bản tự động "kết thúc tốt đẹp" vào dòng tiếp theo khi nó được đến cuối của một trường trang hoặc văn bản. Đây là khác biệt so với một "lời rap," trong đó bao gồm từ có vần điệu để một nhịp nhịp nhàng, dù rằng có thể được vui vẻ hơn gõ. Hầu hết các chương trình xử lý văn bản sử dụng từ gói để giữ cho nội dung bên trong lề mặc định của trang. Nếu không có tính năng ngắt từ, văn bản sẽ tiếp tục trên cùng một dòng đến khi người dùng nhấn "Enter" hoặc "Return" để chèn một ngắt dòng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Word Wrap? - Definition

Word wrapping is when a line of text automatically "wraps" to the next line when it gets to the end of a page or text field. This is different than a "word rap," which involves rhyming words to a rhythmic beat, though that may be more fun than typing. Most word processing programs use word wrap to keep the text within the default margins of the page. Without the word wrap feature, text would continue on one line until the user pressed "Enter" or "Return" to insert a line break.

Understanding the Word Wrap

Thuật ngữ liên quan

  • Word Processor
  • WordArt

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *