Winsock

Định nghĩa Winsock là gì?

WinsockWinsock. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Winsock - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Winsock. "Đó không phải là một trong những ống giống như cờ mà nói cách mà gió thổi?" Trên thực tế, đó là một "windsock", mà lần đầu tiên được sử dụng bởi các phi công hãng hàng không nói với hướng nhanh như thế nào và những gì mà gió đang thổi.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Winsock? - Definition

Winsock. "Isn't that one of those tube-like flags that tell which way the wind is blowing?" Actually, that's a "windsock," which was first used by airline pilots to tell how fast and what direction the wind was blowing.

Understanding the Winsock

Thuật ngữ liên quan

  • WINS
  • Wired

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *