Spellcheck

Định nghĩa Spellcheck là gì?

SpellcheckKiểm tra chính tả. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Spellcheck - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Kiểm tra chính tả là một tính năng bao gồm trong hệ điều hành khác nhau và các ứng dụng kiểm tra văn bản cho các lỗi chính tả. Một số spellcheckers phải được chạy bằng tay, trong khi những người khác kiểm tra từng chữ khi bạn gõ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Spellcheck? - Definition

Spellcheck is a feature included with various operating systems and applications that checks text for spelling errors. Some spellcheckers must be run manually, while others check each word as you type.

Understanding the Spellcheck

Thuật ngữ liên quan

  • Speech Recognition
  • SPF

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *