WAMP

Định nghĩa WAMP là gì?

WAMPWAMP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ WAMP - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Windows, Apache, MySQL, và PHP." WAMP là một biến thể của ĐÈN cho các hệ thống Windows và thường được cài đặt như là một gói phần mềm (Apache, MySQL, và PHP). Nó thường được dùng để phát triển web và thử nghiệm nội bộ, nhưng cũng có thể được sử dụng để phục vụ các trang web sống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the WAMP? - Definition

Stands for "Windows, Apache, MySQL, and PHP." WAMP is a variation of LAMP for Windows systems and is often installed as a software bundle (Apache, MySQL, and PHP). It is often used for web development and internal testing, but may also be used to serve live websites.

Understanding the WAMP

Thuật ngữ liên quan

  • WAIS
  • WAN

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *