Vertical Market Software

Định nghĩa Vertical Market Software là gì?

Vertical Market SoftwareThị trường phần mềm dọc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vertical Market Software - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một thị trường dọc là một trong đó nguồn cung cấp hàng hoá cho một ngành công nghiệp cụ thể. Ví dụ, một nhà sản xuất bàn phím MIDI phát triển sản phẩm cho một thị trường cao kể từ khi bàn phím chỉ được sử dụng bởi những người muốn tạo ra âm nhạc trên máy tính của họ. Dọc phần mềm thị trường, do đó, là một phần mềm được phát triển cho các ứng dụng thích hợp hoặc cho một nhóm khách hàng cụ thể.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Vertical Market Software? - Definition

A vertical market is one that supplies goods to a specific industry. For example, a MIDI keyboard manufacturer develops products for a vertical market since the keyboards are only used by people who want to create music on their computers. Vertical market software, therefore, is software developed for niche applications or for a specific clientele.

Understanding the Vertical Market Software

Thuật ngữ liên quan

  • Version Control
  • VFAT

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *