Word

Định nghĩa Word là gì?

Wordlời. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Word - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Microsoft Word là một chương trình xử lý văn bản phát triển cho nền tảng Windows và Macintosh. Nó được bao gồm trong tất cả các phiên bản của bộ ứng dụng Microsoft Office và cũng có sẵn như là một chương trình độc lập cho Windows.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Word? - Definition

Microsoft Word is a word processing program developed for the Windows and Macintosh platforms. It is included in all editions of the Microsoft Office suite and is also available as a standalone program for Windows.

Understanding the Word

Thuật ngữ liên quan

  • WLAN
  • Word Processor

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *