Version Control

Định nghĩa Version Control là gì?

Version ControlKiểm soát phiên bản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Version Control - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

kiểm soát phiên bản được sử dụng để quản lý nhiều phiên bản của tập tin máy tính và các chương trình. Một hệ thống kiểm soát phiên bản, hoặc VCS, cung cấp hai khả năng quản lý dữ liệu sơ cấp. Nó cho phép người dùng 1) khóa tập tin để họ chỉ có thể được chỉnh sửa bởi một người tại một thời điểm, và những thay đổi 2) theo dõi các tập tin.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Version Control? - Definition

Version control is used to manage multiple versions of computer files and programs. A version control system, or VCS, provides two primary data management capabilities. It allows users to 1) lock files so they can only be edited by one person at a time, and 2) track changes to files.

Understanding the Version Control

Thuật ngữ liên quan

  • Veronica
  • Vertical Market Software

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *