Subdirectory

Định nghĩa Subdirectory là gì?

Subdirectorythư mục con. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Subdirectory - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Máy tính lưu trữ dữ liệu trong một loạt các thư mục. Mỗi thư mục, hoặc thư mục, có thể chứa tệp hoặc thư mục khác. Nếu một thư mục nằm trong thư mục khác, nó được gọi là một thư mục con (hoặc thư mục con) của thư mục đó. Thư mục con có thể giới thiệu đến các thư mục nằm trực tiếp trong một thư mục, cũng như các thư mục được lưu trữ trong các thư mục khác trong một thư mục. Ví dụ, thư mục chính của một hệ thống tập tin là thư mục gốc. Vì vậy, tất cả các thư mục khác là thư mục con của thư mục gốc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Subdirectory? - Definition

Computers store data in a series of directories. Each directory, or folder, may contain files or other directories. If a directory is located within another directory, it is called a subdirectory (or subfolder) of that folder. Subdirectories may refer to folders located directly within a folder, as well as folders that are stored in other folders within a folder. For example, the main directory of a file system is the root directory. Therefore, all other folders are subdirectories of the root folder.

Understanding the Subdirectory

Thuật ngữ liên quan

  • Stylus
  • Subnet Mask

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *