UWP

Định nghĩa UWP là gì?

UWPUWP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ UWP - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Viết tắt của "Windows Platform Universal." UWP là một nền tảng phát triển ứng dụng được tạo ra bởi Microsoft. Một ứng dụng UWP có thể chạy trên nhiều thiết bị, bao gồm cả máy tính Windows, máy tính bảng, điện thoại thông minh và. Một số ứng dụng UWP có thể chạy trên các loại phần cứng của Microsoft, bao gồm Xbox, HoloLens, và các thiết bị IOT.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the UWP? - Definition

Stands for "Universal Windows Platform." UWP is an application development platform created by Microsoft. A UWP app can run on multiple devices, including Windows PCs, tablets, and smartphones. Some UWP apps can run on other types of Microsoft hardware including Xbox, HoloLens, and IoT devices.

Understanding the UWP

Thuật ngữ liên quan

  • Utility
  • Vaporware

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *