SMB

Định nghĩa SMB là gì?

SMBSMB. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SMB - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Viết tắt của "Server Message Block". SMB là một giao thức mạng được sử dụng bởi các máy tính dựa trên Windows cho phép các hệ thống trong cùng một mạng để các file chia sẻ. Nó cho phép các máy tính được kết nối với cùng một mạng hoặc miền để truy xuất file từ máy tính địa phương khác một cách dễ dàng như thể chúng là trên ổ cứng của máy tính cục bộ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SMB? - Definition

Stands for "Server Message Block." SMB is a network protocol used by Windows-based computers that allows systems within the same network to share files. It allows computers connected to the same network or domain to access files from other local computers as easily as if they were on the computer's local hard drive.

Understanding the SMB

Thuật ngữ liên quan

  • Smartwatch
  • Smishing

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *