Systray

Định nghĩa Systray là gì?

Systraysystray. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Systray - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Systray, viết tắt của "khay hệ thống," nằm ở phía bên phải của thanh công cụ Windows. Đây là bộ sưu tập các biểu tượng nhỏ ở phía đối diện của Start Menu. Việc kiểm soát khối lượng và thời gian ngày và là mục mặc định trong systray và nhiều hơn nữa có thể được thêm vào. Một số biểu tượng phổ biến mà được đặt trong khay hệ thống là virus quét, chuột, và các biểu tượng instant messenger. Họ thường được đặt trong khay hệ thống (cho dù bạn có thích hay không) khi chương trình tương ứng của họ được cài đặt.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Systray? - Definition

The systray, short for "system tray," is located on the right side of the Windows toolbar. It is the collection of small icons on the opposite side of the Start Menu. The volume control and the date & time are default items in the systray and many more can be added. Some common icons that get placed in the systray are virus-scan, mouse, and instant messenger icons. They usually get put in the systray (whether you like it or not) when their respective programs are installed.

Understanding the Systray

Thuật ngữ liên quan

  • System Unit
  • T1

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *