Status Bar

Định nghĩa Status Bar là gì?

Status BarThanh trạng thái. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Status Bar - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một thanh trạng thái là một khu vực nhỏ ở dưới cùng của cửa sổ. Nó được sử dụng bởi một số ứng dụng để hiển thị thông tin hữu ích cho người dùng. Ví dụ, một cửa sổ thư mục mở trên máy tính để bàn có thể hiển thị số lượng các mục trong thư mục và có bao nhiêu mặt hàng được lựa chọn. Photoshop sử dụng thanh trạng thái để hiển thị kích thước của hình ảnh hiện tại, tỷ lệ zoom, và các thông tin khác. Trình duyệt web sử dụng thanh trạng thái để hiển thị địa chỉ web của một liên kết khi người dùng di chuyển con trỏ trên nó. Nó cũng cho thấy tình trạng của các trang tải, và các thông điệp hiển thị lỗi.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Status Bar? - Definition

A status bar is a small area at the bottom of a window. It is used by some applications to display helpful information for the user. For example, an open folder window on the desktop may display the number of items in the folder and how many items are selected. Photoshop uses the status bar to display the size of the current image, the zoom percentage, and other information. Web browsers use the status bar to display the Web address of a link when the user moves the cursor over it. It also shows the status of loading pages, and displays error messages.

Understanding the Status Bar

Thuật ngữ liên quan

  • Static Website
  • Steganography

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *