Filename

Định nghĩa Filename là gì?

Filenamefilename. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Filename - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Một filename là một chuỗi văn bản xác định một tập tin. Mỗi tập tin được lưu trữ trên đĩa cứng của máy tính có một tên tập tin giúp xác định các tập tin trong một thư mục nhất định. Do đó, mỗi tập tin trong một thư mục cụ thể phải có một tên tập tin khác nhau, trong khi tập tin trong thư mục khác nhau có thể có cùng tên.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Filename? - Definition

A filename is a text string that identifies a file. Every file stored on a computer's hard disk has a filename that helps identify the file within a given folder. Therefore, each file within a specific folder must have a different filename, while files in different folders can have the same name.

Understanding the Filename

Thuật ngữ liên quan

  • File Type
  • FILO

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *