File Type

Định nghĩa File Type là gì?

File TypeLoại tệp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ File Type - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Một loại tập tin là một tên được đặt cho một loại cụ thể của tập tin. Ví dụ, một tài liệu Microsoft Word và một tài liệu Adobe Photoshop hai loại tập tin khác nhau. Trong khi các loại tập tin có liên quan đến các ứng dụng cá nhân, các loại tập tin khác, chẳng hạn như các file RTF văn bản giàu có và file âm thanh MP3 là định dạng tập tin chuẩn có thể được mở bằng nhiều chương trình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the File Type? - Definition

A file type is a name given to a specific kind of file. For example, a Microsoft Word document and an Adobe Photoshop document are two different file types. While these file types are associated with individual applications, other file types, such as rich text RTF files and MP3 audio files are standard file types that can be opened by multiple programs.

Understanding the File Type

Thuật ngữ liên quan

  • File System
  • Filename

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *