Frontend

Định nghĩa Frontend là gì?

FrontendFrontend. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Frontend - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các lối vào của một chương trình phần mềm hoặc trang web là tất cả những gì mà các tương tác người dùng. Từ một quan điểm người dùng, lối vào là đồng nghĩa với giao diện người dùng. Từ một quan điểm phát triển, đó là thiết kế giao diện và lập trình mà làm cho chức năng giao diện. Ngược lại, phụ trợ bao gồm các chức năng và xử lý dữ liệu diễn ra đằng sau hậu trường.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Frontend? - Definition

The frontend of a software program or website is everything with which the user interacts. From a user standpoint, the frontend is synonymous with the user interface. From a developer standpoint, it is the interface design and the programming that makes the interface function. Conversely, the backend includes functions and data processing that takes place behind the scenes.

Understanding the Frontend

Thuật ngữ liên quan

  • Friendly URL
  • Frozen

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *