Frozen

Định nghĩa Frozen là gì?

FrozenĐông cứng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Frozen - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Trong khi "đông lạnh" mô tả trạng thái của Minnesota từ tháng mười một-tháng ba, nó cũng đề cập đến một máy tính không phản hồi. Khi một máy tính không đáp ứng với bất kỳ đầu vào người sử dụng, nó được cho là đóng băng. Khi một hệ thống máy tính bị đóng băng, hay "ổ khóa lên," việc nghỉ màn hình giống nhau và không thay đổi không có vấn đề gì các nút bạn bấm vào chuột hoặc bàn phím của bạn. Bạn có thể cho biết nếu máy tính của bạn đã bị đóng băng nếu con trỏ sẽ không di chuyển khi bạn di chuyển chuột.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Frozen? - Definition

While "frozen" describes the state of Minnesota from November to March, it also refers to an unresponsive computer. When a computer does not respond to any user input, it is said to be frozen. When a computer system freezes, or "locks up," the screen stays the same and does not change no matter what buttons you press on your mouse or keyboard. You can tell if you computer has frozen if the cursor will not move when you move the mouse.

Understanding the Frozen

Thuật ngữ liên quan

  • Frontend
  • FSB

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *