File

Định nghĩa File là gì?

FileTập tin. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ File - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 1/10

Một tập tin là một tập hợp các dữ liệu được lưu trữ trong một đơn vị, xác định bởi một tên tập tin. Nó có thể là một tài liệu, hình ảnh, âm thanh hoặc dòng video, thư viện dữ liệu, ứng dụng, hoặc thu thập dữ liệu khác. Sau đây là một mô tả ngắn gọn về từng loại tập tin.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the File? - Definition

A file is a collection of data stored in one unit, identified by a filename. It can be a document, picture, audio or video stream, data library, application, or other collection of data. The following is a brief description of each file type.

Understanding the File

Thuật ngữ liên quan

  • FIFO
  • File Association

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *