Full-Duplex

Định nghĩa Full-Duplex là gì?

Full-DuplexFull-Duplex. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Full-Duplex - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Full-duplex, hoặc đơn giản là "song", là một loại hình giao tiếp trong đó dữ liệu có thể chảy hai cách đồng thời. thiết bị full duplex, do đó, có thể giao tiếp qua lại cùng một lúc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Full-Duplex? - Definition

Full-duplex, or simply "duplex," is a type of communication in which data can flow two ways at the same time. Full duplex devices, therefore, can communicate back and forth simultaneously.

Understanding the Full-Duplex

Thuật ngữ liên quan

  • FTP
  • Function

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *