Font

Định nghĩa Font là gì?

FontNét chữ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Font - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Một phông chữ là một tập hợp các ký tự với một thiết kế tương tự. Những ký tự bao gồm chữ thường và chữ hoa chữ cái, số, dấu chấm câu, và biểu tượng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Font? - Definition

A font is a collection of characters with a similar design. These characters include lowercase and uppercase letters, numbers, punctuation marks, and symbols.

Understanding the Font

Thuật ngữ liên quan

  • Folder
  • Font Case

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *